CHƯƠNG 21: ĐIỀU TRỊ CHIẾU TIA UVB VÀ QUÁ TRÌNH REBOUND

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 20: Th2 CYTOKINE STORM

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 19: SỰ THAM GIA CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 18: THÍ NGHIỆM CỦA TIẾN SĨ KAO : THẤM, BẢO VỆ, CÂN BẰNG NỘI MÔI

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 17: CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN VIÊM DA CƠ ĐỊA

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 16: BỆNH NHÂN TỪ CHỐI DÙNG STEROID NHƯNG KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN VIỆC CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN T

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 15: BI KỊCH CỦA TACHYPHYLAXIS (SỰ MIỄN DỊCH NHANH)

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 14: "PHẢN ỨNG KÉM" - KHÁNG STEROID

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 13: PHẢN ỨNG KÉM VỚI TCS - VIÊM DA TIẾP XÚC?

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 12: PHÂN LOẠI PHÁT BAN TRONG QUÁ TRÌNH CAI NGHIỆN STEROID

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN